Lieve Rob (2)

De ontwikkelingen in de wereld in relatie tot het klimaat zorgen voor steeds meer vraagtekens bij mij. Vooral bij de maatregelen om de opwarming van het klimaat te beteugelen. Ik ben mij bewust van de consequenties van een warmer klimaat en heb daar met enige regelmaat over geschreven. Zo heb ik zelf een klimaat-risicomatrix ontworpen waarin de consequenties van elke graad temperatuurstijging direct zichtbaar zijn. Dat schept geen vrolijk beeld.

Ik vind het jammer dat je mijn voorgaande suggestie over een spotgoedkoop OV-abonnement niet hebt overgenomen Rob. Als klimaatopwarming enkel gerelateerd is aan de hoeveelheid uitstoot van CO2, dan begrijp ik niet waarom het OV duurder wordt gemaakt en versoberd wordt. Met de beste wil van de wereld kan ik niets verzinnen waarom dit nodig is.

Toegegeven, er blijkt een tekort aan personeel te zijn, maar er is voldoende migratie. Er zijn tal van mensen die naar Nederland proberen te migreren en die zoveel voor de Nederlandse economie kunnen betekenen. Maar dan moeten deze mensen wel als mens behandeld worden en niet als vluchteling.

migratie als instrument

Het is een feit dat de wereldpopulatie nu 8 miljard mensen telt. 200 jaar geleden was dat nog 1 miljard. De komende 75 jaar zal dit aantal met 2,5 miljard toenemen (als we de VN prognose mogen geloven). Het is indrukwekkend dat India dit jaar China voorbij gaat streven qua populatie. Maar ook dat tegen het jaar 2100 bijna 50% van de wereldbevolking in Afrika woont met wereldsteden zo groot die het voorstellingsvermogen te boven gaan. Wil Europa economisch nog enige betekenis hebben op het wereldtoneel, dan zal ze migratie als een strategisch instrument moeten inzetten.

Als je de consequenties van klimaatverandering goed beschouwd, is het juist erg aannemelijk dat er een enorme migratiestroom op gang komt richting Europa omdat andere delen onleefbaar worden. Dat wordt vechten om een plekje. Tenzij de temperatuurstijging wordt beperkt. Maar hoe dan? Hoe kan je bij zo’n enorme groei van de bevolking met droge ogen beweren dat we CO2 kunnen reduceren en daarmee de opwarming afremmen? Het zijn twee werkelijkheden die niet met elkaar verenigbaar zijn. Snap je mijn dilemma Rob?

Groen moet je doen

Toch is er wel hoop. Bomen en meer groen. Die 28 miljard investeer je om boeren ander te leren boeren. Dan maar geen fabriek of energie-slurpend datacenter. Europa zou een tweede Amazone van groen moeten worden. Voor het vastleggen van CO2, voor verkoeling en voor onderdak aan heel veel vluchtelingen die – omdat we te laat zijn – toch hun habitat noodgedwongen moeten verlaten. De ruimte moeten we wel eerlijk verdelen.

Misschien denk ik groot in tegenstelling van de microschaal waarop ogenschijnlijk wordt gehandeld. Als je een gidsland wilt zijn, doe dat dan niet op technologische gronden, maar laat het zien. Groen moet je doen.

Als laatste vraag nog Rob, wil je het besluit rondom het OV nog eens heroverwegen? Dankjewel!

De mens is niet de oorzaak van klimaatverandering

Het klimaat verandert. Tot zover de meetdata betrouwbaar kan terugkijken wordt het duidelijk warmer op aarde. Zo warm dat klimaat alarmbellen al enige tijd afgaan. De consequenties zijn voorspellingen omgeven met een hoge mate van onzekerheid. Ik heb er zelfs een klimaat-risicomatrix voor ontworpen om de abstractie van de verandering te kunnen duiden.

Sinds An Inconvenient Truth van Al Gore kan het verband tussen de stijging van de temperatuur en de relatie met CO2 nog maar moeilijk ter discussie gesteld worden. Het lijkt een feit te zijn. Het is verfrissend om dit als experiment ter discussie te stellen. Want waar komen we dan op uit?

System Change
DisobeyArt Getty Images
simpel

Aangezien de mens vanaf de industriële revolutie veel extra CO2 is gaan uitstoten en dat tot op heden nog altijd veelvuldig doet en dus de concentratie CO2 versneld heeft laten toenemen wordt de schuld voor de stijging van de mondiale temperatuur neergelegd bij diezelfde mens. Dat is wel een heel simpele oorzaak voor de disruptie van een uiterst complex systeem als het klimaat. Was alles maar zo simpel.

complexiteit

Ligt de oorzaak echt bij de mens? Eerdere berekeningen laten zien dat de kans dat de huidige opwarming van de aarde een natuurlijke oorzaak heeft 0,00003% bedraagt. Wanneer we het ontstaan van leven op aarde vertalen naar een kosmische schaalverdeling over 24 uur dan is de prehistorie nog maar 10 seconden geleden ten einde gekomen. De huidige seconde waarin we nu leven bevat het begin van de moderne cultuur, wetenschap en technologische ontwikkeling. In deze seconde is de mensheid erin geslaagd een CO2 concentratie in de lucht terug te brengen op een niveau van 3 tot 5 miljoen jaar geleden.

Door monstername kunnen we als mensheid veel van toen reconstrueren. Maar niet de complexiteit van het klimaat. De vraag die ik stel is: “zijn er andere factoren behalve broeikasgassen die een verandering van klimaat teweegbrengen?” Een vervolgvraag zou dan zijn: “zo ja, hoe groot is de invloed van die factoren?” Welke aannames zitten er verborgen onder de 0,00003% en wat is daar niet in meegenomen? Het getal zelf zegt mij niet veel, ik kan het slechts aannemen. Maar ik kan niet ontkennen dat hoe complexer een systeem is, hoe minder we als mensheid ervan weten en begrijpen. Dat het in de VS zou koud is en in Europa zo warm kunnen klimaatwetenschappers niet (goed) verklaren. En dat is nu.

tegenstrijdig

Als klimaatverandering echt door de mensheid wordt veroorzaakt en zo alarmerend is, waarom zien we dan dagelijks zoveel tegenstrijdigheden? Een oorlog in Oekraïne zorgt voor het versneld van het gas afgaan. Maar elektriciteitscentrales werken op gas. En zelfs steenkool is weer in gebruik genomen. Er wordt geen (of veel minder) gas afgenomen uit Rusland, maar in de tussentijd halen we hetzelfde gas (al dan niet vermengd) uit Qatar en wat we tekortkomen uit de VS. Per schip! Dit zorgt voor een toename van emissies. En natuurlijk hoge lasten voor miljoenen burgers.

Het Brusselse geloof dat biomassa kan worden ingezet omdat het tot lagere emissie leidt is ook zo hardnekkig. Daarvoor moet gezond bos worden gekapt waardoor de natuurlijke opname en vastlegging van CO2 ook wegvalt. Het is een fabel dat je de wereld kan elektrificeren. Die capaciteit is er simpelweg niet. Alles met een batterij is eindig, door schaarste van grondstoffen.

wat zien we over het hoofd?

Het klimaat veranderd. Net als de biodiversiteit die steeds schraler wordt. Beide zijn ook gelinkt aan elkaar. Omdat de opwarming zo snel gaat, hebben soorten niet de tijd om zichzelf aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. En andersom, bij het verdwijnen van soorten wordt minder CO2 opgeslagen.

Het staat buiten kijf dat de mens de aarde parasiteert. Onlangs zag ik het 2e deel van Avatar waarin regisseur James Cameron het publiek wederom meeneemt in de hebzucht van de mens en waar dat toe leidt. Het blijft een film, met herkenbare patronen.

Alles is met elkaar verbonden. Door energie en ondoorgrondelijke netwerken die we niet of nauwelijks begrijpen. Wie durft stellig te beweren dat het parasiteren van de aarde niet de aanleiding is van klimaatverandering? En wie durft stellig te beweren dat klimaatverandering louter en alleen komt door broeikasgassen en dan met name CO2 omdat er ongeveer 75 jaar aan betrouwbare meetdata is?

Wat zien we over het hoofd?

geen oorzaak, wel aanleiding

Assetmanagement gaat over keuzes maken onder onzekerheid. De keuzes die men mondiaal maakt lijken klimaatverandering te negeren. Hierdoor hebben bewegingen als Extinction Rebellion bestaansrecht. Dat vind ik bizar. De urgentie die men predikt is geenszins in lijn met de keuzes die men praktiseert.  

Nu keuzes maken die achteraf verkeerd blijken is een groot gevaar, maar het alternatief is om geen keuzes te maken. En dan weten we één ding wel zeker, de mensheid heeft condities geschapen waardoor ze zichzelf uitroeit. Is het niet als gevolg van CO2, dan is het als gevolg van parasiteren.

De mens is niet de oorzaak van klimaatverandering, maar om meerdere redenen wel de aanleiding.

Als we doorgaan op de huidige weg zullen beschavingen één voor één vallen tot de grootste parasieten als laatste worden verzwolgen door de aarde die een nieuwe cyclus van herstel is begonnen. Alles is aan elkaar verbonden en de energie leeft voort.

Als je Avatar een beetje begrijpt, is dat helemaal niet zo erg.

Drie graden! Wen er maar aan.

De klimaattop in Egypte is begonnen en staat vooral in het teken van compensatie voor geleden klimaatschade. Intussen is door het VN Milieuprogramma UNEP al gewaarschuwd dat het huidige klimaatbeleid zal leiden tot een verwachte temperatuurstijging van 2,8°C eind deze eeuw. En dan is er nog een eigenwijze adviseur assetmanagement met een activistische inborst die vindt dat het eerlijke verhaal verteld moet worden. Halverwege deze eeuw is de temperatuur toegenomen tot drie graden! Wen er maar aan.

De terugkerende boodschap dat de mensheid nog steeds in staat is de mondiale temperatuurstijging te beperken tot niet meer dan twee graden blijft hardnekkig, maar levert steeds meer aan geloofwaardigheid in. Er zijn prominenten wereldwijd die – soms met overtuigende analyses – de invloed van de mens op de verandering van het klimaat bagatelliseren of ontkennen. Zelf kan ik ook niet ontkennen, noch aantonen, dat er enorm geprofiteerd wordt door slimme partijen onder het mom van “never waste a good crises.” Of er nu wel of geen door mensen veroorzaakte wereldwijde opwarming plaatsvind, de gevolgen voor de menselijke leefwereld zijn desastreus. Dat besef is slechts bij enkelen tot in de diepste vezels doorgedrongen. Zij vragen aandacht voor de problemen door erover te schrijven, te schreeuwen, actie te voeren op onzichtbare wijze en prominent actievoeren.

Crisis van apathie

De recente acties zoals het gebruik van kunstwerken om de destructie van het klimaat onder de aandacht te brengen lijkt in de publieke opinie vooral te gaan over de vorm. De acties zijn briljant. Minimale schade, maximale impact. Exemplarisch is dat door de vorm te bekritiseren de aandacht voor de klimaatdestructie wordt weggenomen waardoor er meer dan voldoende ruimte ontstaat voor cognitieve dissonantie. En dat is wat er al jaren continu gebeurd. We hebben geen last van een klimaatcrisis, maar een humanitaire crisis. Een crisis van apathie.

Status quo

Landen, financiële instellingen, overheden, inwoners. Ze zijn allen zo verweven door een wederzijdse afhankelijkheid dat ze elkaar gevangenhouden onder het blinde geloof van economische groei. Deze economische groei kan blijkbaar samengaan met een exploderende wereldwijde schuldenlast die nimmer terugbetaald kan worden en een tevens explosief groeiende ongelijkheid. De gewenste omwenteling naar een leefbare wereld zal deze schuldenlast niet verminderen, noch de ongelijkheid verkleinen. Vanuit dat perspectief ben ik niet hoopvol dat de klimaattop dit jaar gaat zorgen dat armere landen – en vaak kwetsbare landen – door de rijkere worden gecompenseerd door de geleden klimaatschade. Let wel, deze landen dragen nagenoeg niets bij aan de verandering van het klimaat. Verwacht daarom een status quo.

Landen doen te weinig. Overheden moeten gidsen, leiding nemen en niet terugdeinzen voor moeilijke besluiten. Maar deze besluiten moeten wel uitlegbaar zijn. Daar hoort een visie onder te liggen. Zonder visie ontstaat er verwarring en een gebrek aan samenhang. Nederland heeft in 2021 gekozen voor de status quo en zit – tenzij het kabinet valt – nog drie jaar opgescheept met de eigen keuze met een minimaal besef van welke destructie op de voordeur klopt.

Mark Lynas

We leven nu al in een wereld die ruim 1°C warmer is dan die van onze grootouders. Hoe ziet de wereld eruit bij 2°C opwarming? Of wanneer we naar de 6°C gaan? In het boek Zes Graden laat Mark Lynas aan de hand van wetenschappelijk onderzoek de verschillende scenario’s zien.

“Ik geloof nu dat bij 3°C de beschaving ernstig in gevaar zal komen, terwijl bij 4°C een wereldwijde maatschappelijke ineenstorting dreigt en het ergste uitsterven op aarde sinds tientallen of zelfs honderden miljoenen jaren. Bij 5°C komen er enorme positieve terugkoppelingen op gang met zulke extreme gevolgen dat het grootste deel van de wereld er biologisch onleefbaar door wordt. Bij 6°C slaat het opwarmingsproces volledig op hol”.

Mark Lynas – Zes graden

De klimaat risicomatrix is een sterk vereenvoudigde uitwerking, afgeleid van het werk van Mark Lynas wat is gebaseerd op basis van min of meer dezelfde wetenschappelijke literatuur als het 1e deel van het 6e IPCC-rapport.

Matrix

Bij 3°C zijn de gevolgen, in deze matrix, ingeschaald op Ernstig. In een eerder artikel is het gebruik van de matrix én de omgang met onzekerheden uitgelegd. Per maatschappelijke waarde zijn de gevolgen op hoofdlijnen uiteengezet.

GEVOLGEN
Sociale samenhang (betrokkenheid)

Bij 3°C stijging van de globale temperatuur zullen de droge delen van de wereld nog veel droger zijn dan nu. Met extreme temperaturen tot gevolg en een onleefbaar klimaat. Dit zal leiden tot enorme stromen vluchtelingen. Niet 10 miljoen, niet 100 miljoen, maar mogelijk zelfs meer dan 300 miljoen mensen die op de vlucht zijn. De uitdaging van alle landen die nog leefbare gebieden hebben is hoe hier mee om te gaan. Beschavingen zullen onder druk komen te staan. De indeling van de landsgrenzen gaat nergens meer over en zullen vervagen.

Innovatie (kwaliteit leefomgeving)

Door de stijging van de temperatuur zijn natte delen van de wereld nog natter en droge gebieden droger. Het mediterrane gebied zal verwoestijnen en wordt onleefbaar. De mensen die vluchten komen ook uit gebieden waarvan je dat nu niet zou verwachten. Het landoppervlak op aarde zal voor meer dan 50% verdrogen. Dit zijn gebieden waar geen bomen of andere vegetatie kan worden aangeplant. De extreme hitte die periodiek zal voorkomen treft 2 – 6 miljard mensen. Ofwel meer dan 80% van de wereldbevolking.

Veiligheid (publiek en omgeving)

Een mondiale zeespiegelstijging van 1 – 2 meter is reëel. Voor Nederland is het mogelijk een geluk dat een extreme stijging waarschijnlijk niet direct op de Noordzee van toepassing zal zijn. Toch zal het zeewater via de rivieren tot ver in Nederland optrekken. Het duurt maanden om ondergelopen gebieden dan leeg te pompen. De Noordpool is alweer een decennium ijsvrij. Door de stijging van de zeespiegel, maar ook door de hoeveelheid aan flashfloods die sinds de jaren 20 een normaliteit zijn geworden, staat een leefgebied onder water van 5k – 15k km2. Een gebied vergelijkbaar met Noord- en Zuid-Holland plus Zeeland. Dit zijn dus gebieden waar niet meer gewoond kan worden. Kuststeden staan met enige regelmaat (deels) onder water.

2% van het water op aarde is drinkbaar. Bij 3°C is dat nog maar 1,3%. Orkanen en vuurstormen komen wereldwijd geregeld voor. De uitwerking hiervan is verwoestend.

(Volks)gezondheid (milieu en bedreiging)

3°C opwarming zorgt voor een tekort aan water dat 1 tot 2 miljard mensen treft. Het aantal mensen dat overlijdt als gevolg van overstromingen zal oplopen tot mogelijk 300 miljoen. Bij 3°C zullen veel factoren elkaar versterken (positieve terugkoppeling). Het tempo van verdere opwarming versnelt naar een punt dat de opwarming onomkeerbaar is. De Amazone is niet meer. Ze zal bijna volledig zijn afgestorven. De natuur is niet in staat om zich in zo’n kort tijdsbestek aan te passen aan de veranderende temperatuur. In het natuurlijke proces had ze daar miljoenen jaren de tijd voor.

Welzijn (mens en dier)

In 2050, de periode dat de mondiale temperatuur met 3°C is toegenomen, heeft de wereldbevolking te maken met een groot en structureel voedseltekort. De hongerdood neemt alleen maar toe. Vandaag de dag in 2022 overlijden er dagelijks 24.000 mensen aan honger en er leven 155 miljoen mensen in acute hongersnood.

100 – 300 miljoen mensen zullen geen thuis meer hebben. Voor dieren (de soorten die nog leven) is het leefgebied inmiddels met nog eens meer dan 50% gereduceerd. Het aantal mensen dat als direct gevolg van de hitte overlijdt wordt geschat op 50 – 80 miljoen.

Welvaart (maatschappelijke gevolgkosten)

Als iets met onzekerheid is omgeven is het wel wat het financieel opvangen van de voorgaande gevolgen – voor zover dat überhaupt mogelijk is – kost. Bij 3°C kan de rekening mondiaal oplopen tot 3 Biljoen. € 3.000.000.000.000, -. Per jaar!

Hoe langer er wordt gewacht met het uitvoeren van plannen om de mondiale temperatuur in de hand te houden, hoe hoger de rekening. Deze rekening is een veelvoud van de uitgaven. Voor een assetmanager is dit een no-brainer.

Wen er maar aan

Het zal een wonder zijn als de mensheid is staat is een uitvinding te doen om omgekeerde emissie te realiseren. Wanneer de wereld morgen stopt met CO2  en andere broeikasgassen uitstoten, dan zal de opwarming nog jaren doorgaan en de hoeveelheid broeikasgas zal niet zomaar afnemen. Onze manier van leven is niet houdbaar. We moeten als mensheid over onze eigen schaduw springen. En terugkeren naar het samenleven met de natuur in plaats van ons erboven zetten. Een samenleving zonder natuurlijke samenhang is een samenleving uit balans. Een samenleving die te lang uit balans blijft wordt vanzelf ziek. De Westerse benadering van kapitaal, bezit, individu en macht heeft veel voorspoed gebracht voor velen en net zoveel rampspoed voor anderen. En dit wordt met de huidige aanpak enkel verder versterkt.

Overheden faciliteren ontwikkeling en techniek vanuit economische perspectief. Maar economische groei gaat niet samen met de uitdaging waar de mensheid voor staat. Een globale aanpak is nodig, maar kan worden aangejaagd door nationale voorbeelden. Faciliteer mensen om zelf klimaatbewuste keuzes te kunnen maken.

Doen we dat niet, dan wordt met de dag een vooruitzicht halverwege deze eeuw steeds meer realistisch. Drie graden! Wen er maar aan.