Verkiezingen NU!

De verkiezingen staan voor de deur. Onze toekomst en dat van de generaties na ons staat op het spel. Dat klinkt niet alleen dramatisch, dat is het ook.

Nooit was stemmen zo belangrijk. En hoewel deze verkiezingen vermoedelijk niet de gamechanger zullen zijn waar velen op hopen, zal de uitslag wel uitermate belangrijk zijn voor de koers die de komende jaren wordt uitgezet. Een koers die moet bijdragen aan het in de hand houden van klimaatverandering.

Waarom het klimaat zo belangrijk is lees je terug in dit e-book vanuit de blik van de assetmanager. En op basis van enkele assetmanagement principes. Het is mijn bijdrage aan het verkrijgen van een meer leefbare wereld voor mijzelf en de generaties na mij. Hiermee probeer ik jou van (nieuwe) informatie te voorzien zodat jij in staat bent meer bewust een keuze te maken voor de toekomst.

Laten we samen onze leefwereld beter en mooier maken. Te beginnen met het delen van kennis en ervaringen. En om bewust te kiezen op 15, 16 of 17 maart.

Klik op het e-book Verkiezingen NU! om het te downloaden.

De verkiezingen verdienen een schokgolf

Uit peilingen blijkt dat een ruime meerderheid van de Nederlanders (c.a. 70%) het klimaat belangrijk vindt. Er zijn zorgen over de opwarming van de aarde en de gevolgen daarvan. Alleen al daarom verdienen de verkiezingen een schokgolf.

Dat deze gevolgen groot zijn is goed te zien in de klimaat risicomatrix. Hierin zijn de gevolgen op zes maatschappelijke waarden per graad temperatuurstijging te lezen. Hoe je deze matrix kunt lezen vind je hier.

In dat pleidooi komt naar voren dat de opwarming van de aarde veruit het belangrijkste globale risico van deze tijd is. De (globale) maatregelen die we hiertegen nemen zijn bovendien ook bepalend voor ontwikkeling van de biodiversiteit, het andere Zwaard van Damocles. Het risico is zelfs zo dreigend dat de behaalde resultaten op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s)die in 2015 door de Verenigde Naties zijn vastgesteld al bij twee graden opwarming onder druk staan. En dat lees je hier.

Beschouwing

Wanneer je de klimaat risicomatrix combineert met de SDG’s en met de idealen van de (belangrijkste) politieke partijen komt daar geen positief beeld uit. Een recht toe recht aan beschouwing.

Bijdrage van de partij idealen aan de opwarming van de aarde

Het akkoord van Parijs uit 2015 – waar is afgesproken dat de globale temperatuur niet meer dan anderhalve graad (wens) en toch zeker niet meer dan twee graden (eis) mag stijgen voor het einde van deze eeuw – is achterhaald. Tenzij de wereldwijde uitstoot van CO2 direct tot nul kan worden teruggebracht. Dat is niet realistisch. De globale temperatuur is inmiddels al tot 1,2 – 1,3°C gestegen. De verwachting is dat de globale temperatuur over één decennium is gestegen tot 2°C. 70 jaar te vroeg en zonder afvlakking van deze stijging. Die afvlakking kan er wel komen. Het huidige globale regeerbeleid moet dan drastisch worden omgegooid. Dus ook de Nederlandse bijdrage daaraan.

Verkiezingen

De verkiezingen in maart bieden uitkomst. Nu wordt zichtbaar welke idealen worden nagestreefd en welke bijdrage dat heeft op de globale temperatuurstijging. Zo stevent het ideaal van Forum voor Democratie naar een onherroepelijke 6°C stijging van de temperatuur. Dat komt door de ontkenning van klimaatverandering. De PVV doet het niet veel beter. Zij zien de opwarming als een natuurlijk fenomeen. Denk en de SGP zien wel degelijk een dreiging, maar achten het desondanks niet nodig om de doelen uit de klimaatwet te halen. Die kunnen best wel een beetje minder.

VVD en CDA volgen de Europese doelstellingen. Maar deze zijn achterhaald. Het is zeer goed denkbaar dat de Europese doelstellingen binnen afzienbare tijd verder aangescherpt gaan worden. Dat biedt dan nog enigszins hoop. De bereidheid om te investeren in het klimaat is de laatste jaren bij de VVD wel gegroeid. De luchtvaart laat ze echter ongemoeid. Het CDA houdt ook de achterban angstvallig in de gaten. De landbouw mag er geen hinder van ondervinden.

Iets meer ambitie

Christen Unie en PvdA hebben een ligt hogere ambitie dan de 49% doelstelling. Zij gaan uit van een CO2 reductie van 55%. GroenLinks en D66 gaan zelfs uit van een reductie van 60%. Dit ideaal zal bijdragen aan een globale temperatuurstijging van 2,5 tot 3°C. De enige partij die echt ambitieuze idealen heeft is Partij voor de Dieren. Zij mikken op een reductie van 75%. Een ideaal dat een bijdrage heeft van 2 tot 2,5°C. Dat zij juist flink willen “snijden” in de veestapel is geen verrassing.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

De SDG’s zijn van 2016 tot 2030 van kracht, en vervangen de millenniumdoelstellingen die eind 2015 zijn vervallen. Er zijn 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid. In de partijprogramma’s zijn de idealen van de partijen terug te lezen. Maar aangezien ik het risico per graad temperatuurstijging als belangrijkste risico beschouw is het nuttig om nogmaals deze stijging te vertalen naar de SDG’s.

Haalbaarheid SDG’s op basis van partij-idealen voor het klimaat

De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn qua idealen haalbaar. Ze vasthouden zal niet lukken en dat is een groot probleem. Het voorkomen hiervan vraagt om een omwenteling in denken en handelen. Het vraagt om onze overtuigingen te aanschouwen en los te laten. Maar het vraagt vooral om onze eigen idealen te onderzoeken, te erkennen én aan vast te houden.

Je krijgt wat je verdiend

Het politieke landschap is meer versnipperd dan ooit. Er kan gekozen worden uit vertegenwoordigers van 37 partijen. Bij zo’n aanbod ligt het strategisch stemmen op de loer, maar met strategisch stemmen verloochen je jouw idealen. Zelfs als deze op dit moment onrealistisch lijken. Er is een schokgolf nodig! Als we als mensheid willen dat de volgende twee generaties kunnen (over)leven. Dan moet je niet de schuld schuiven in andermans schoenen, maar zelf verantwoordelijkheid nemen.

Wat de uitslag van de verkiezingen in maart ook zijn. Je krijgt de regering die je verdient.

Het denken in risico’s is emotioneel beladen

Uit de oude doos! Over de uitdagingen van assetmanagement bij een waterschap. Een tweak van het nog altijd actuele orgineel uit 2017.

Omarmen van resultaten

Je kunt niet spreken van één uitdaging. Er zijn meerdere uitdagingen en afhankelijk van de tijdsgeest is het een belangrijker dan het ander. Uitdagingen beginnen al met het omarmen van cruciale assetmanagement-stappen enerzijds en het in de praktijk brengen ervan anderzijds. Elke ontwikkeling roept weer nieuwe vragen op evenals wie verantwoordelijk is voor het nemen van een specifieke stap. En last but not least, het omarmen van de assetmanagement resultaten door alle rollen: de service provider, assetmanager en asset eigenaar.

Het uitleggen van de resultaten op een begrijpelijke manier aan een bestuur is ook een uitdaging. Vaak omdat een goede begripsvorming nodig is. Resultaten hangen ook af van de mate van risicotoelaatbaarheid. Maar juist dat is in de praktijk best ingewikkeld. Is een dijkdoorbraak acceptabel? Nee, natuurlijk niet, de effecten zijn misschien wel catastrofaal. Maar als dat eens per 10.000 jaar gebeurd is het mogelijk wel acceptabel. Daarmee neemt het effect niet af, maar de kans dat je er mee te maken krijgt wel. Dat geeft aan dat het denken in risico’s emotioneel beladen is. Hoe ga je daar rationeel mee om. Zeker als je beseft dat een risico nooit nul is.

DE basis

Assetmanagement-besluiten kunnen alleen worden genomen als de basis op orde is. Er moet een afwegingskader zijn. Maar het onderhoudsproces moet nuttige basisinformatie bevatten. Informatie over storingen, kosten en leeftijden is altijd nodig Bijvoorbeeld voor het opstellen van risicomodellen op basis waarvan je keuzes gaat maken voor de gewenste interventies. Dat in combinatie met risicotoelaatbaarheid.

Illustratie van een risico (te veel water) door Sander Mercx
PRaktijkVOORBEELDEN

Een waterschap heeft vele belanghebbenden en die verwachten veel van het waterschap. Assetmanagement is een methode om – rekening houdend met verschillende en soms tegenstrijdige belangen – een juiste keuze te maken. Neem bijvoorbeeld een willekeurige droge zomer. Er wordt een beregeningsverbod ingesteld. Dat zal leiden tot economische schade door bijvoorbeeld verminderde oogst. Maar het zorgt er ook voor dat er een stromingsprofiel in de beek blijft waar het water aan onttrokken wordt. Dit is van belang voor de macrofauna populatie, visstanden, etcetera. Verdroging kan ook leiden tot talud-inzakkingen en daarmee komt de veiligheid in het gedrang.

Een ander voorbeeld. Een zuivering die op gevoelig oppervlaktewater loost. De effecten van de lozing kan verkleind worden door verder te investeren in de zuivering zelf door een extra zuiveringsstap toe te voegen. Puur voor het zuiveringsresultaat misschien een nutteloze investering omdat het resultaat al goed was en het leidt tot mogelijk hogere lasten voor de burger. Een keuze kan zijn, hypothetisch, de zuivering te verplaatsen. Dat heeft echter weer nadelige gevolgen voor het betreffende oppervlaktewater omdat het stromingsprofiel daarmee afneemt en met name in de zomer zorgt dit voor afname van de macrofauna en vispopulatie.

Verkiezingen

Op 20 maart zijn er weer waterschapsverkiezingen. Jouw mening telt en bepaalt mede de uitkomst van bijvoorbeeld bovenstaande keuzes. En die zijn soms emotioneel beladen.