Rijkswaterstaat kiest LEAM

Assetmanagement (AM) is het kernproces van Rijkswaterstaat (RWS). 80-90% van de uitvoer en inrichting van assetmanagement ligt bij RWS. De processtap Monitoren en Analyse gaat over het monitoren van de uitvoering van de werkzaamheden, de prestaties van de netwerken en de assets waaruit deze zijn opgebouwd en het analyseren van de resultaten. Rijkswaterstaat kiest LEAM om hierbij te ondersteunen.

prestaties kosten en risico’s

Bij de analyse van de netwerken wordt bekeken in hoeverre deze hebben bijgedragen aan het behalen van de AM-doelstellingen en wat de belangrijkste oorzaken zijn van eventuele afwijkingen. De actie “rolverkenning en uitwerking PKR” heeft als doel om het deelproces Netwerkmonitoring door te ontwikkelen naar, onder meer, een goede aansluiting met Assetmanagement 2.0. Eén van de pijlers van dit plan is het verbeteren van de monitoringsproducten. Het verrijken van de Instandhoudingsrapportage met informatie over PKR past binnen die ontwikkeling.

In de kern gaat de ontwikkeling PKR over het inzichtelijk maken waar en op welke wijze een verbinding kan worden gemaakt tussen PKR én waar dat niet kan. Daarbij geldt dat er niet enkel wordt teruggekeken in het verleden als verantwoording, maar ook dat een prognose tot de mogelijkheden behoord. Een verbinding met de bedrijfswaardenmatrix is daarom noodzakelijk, net als een verbinding met de kostenstructuur in de programmering.

SLim verbinden

Terugkijkend als verantwoording en vooruitkijkend als prognose is gebaseerd op kennis uit de regio’s. Voor de Europese aanbesteding van deze opdracht heeft LEAM een Plan van Aanpak geschreven met de titel “Slim Verbinden.” Slim Verbinden is meerledig. Op een slimme manier de juiste vuistregels bedenken die robuust zijn én de verbinding leggen tussen prestaties, kosten en risico’s. Maar ook om Slim samen te werken met de regio’s door werk met werk te maken.

Complex

Het PKR project staat voor een complexe opgave. Niet zozeer over de bedoeling ervan. Maar vooral om de verbindingen te leggen in een grote organisatie, met een werkgebied dat de oppervlakte van Nederland overstijgt. Een organisatie met heel veel datastromen en de opdracht deze goed te verweren. Tel daarbij op de belangrijke positie die RWS inneemt bij de vernieuwingsopgave van het areaal de komende decennia, een krappe arbeidsmarkt en budgetten die per definitie onder druk staan en nog eens extra door het moeten voldoen aan Europese regels en wetgeving met betrekking tot bijvoorbeeld klimaatversterkende stoffen en stikstofdepositie en de complexiteit is compleet. De uitdaging is om de complexiteit te overstijgen en te streven naar een combinatie van robuustheid en eenvoud.

Rijkswaterstaat kiest LEAM. Met Slim Verbinden is er een nieuwe toevoeging aan de Slim serie dat nu uit 7 delen bestaat.

Navigeren door vijf uitdagingen van Assetmanagement in een Veranderende Omgeving

In de wereld van infrastructurele werken is het beheer van assets – zoals bruggen, (spoor)wegen, leiding- en kabeltrace’s, RWZI’s, productielocaties voor drinkwater naast financiële investeringen – van cruciaal belang voor het succes van organisaties in het voldoen aan hun maatschappelijke taken. Assetmanagement omvat het plannen, organiseren en beheren van deze middelen om optimale prestaties te garanderen. In de hedendaagse en continu veranderende omgeving staan assetmanagers echter voor uitdagende obstakels die moeten worden overwonnen. In het kort vijf uitdagingen.

Data

Een van de belangrijkste uitdagingen in het beheren van assets is de explosieve groei van gegevens en de integratie van nieuwe technologieën. Denk dan aan bijvoorbeeld het Internet of Things (IoT), geavanceerde analyses met Machine Learning, AI, Blockchain en het centraal opslaan en beheren van al die gegevens in een Cloud omgeving. Met de opkomst van digitalisering genereren assets enorme hoeveelheden gegevens, variërend van operationele statistieken tot onderhoudslogs. Het effectief gebruiken van deze gegevens om waardevolle inzichten te verkrijgen, vereist geavanceerde analytische tools en systemen voor gegevensbeheer.

Diversiteit

Een andere uitdaging is de diversiteit aan assets waarmee organisaties te maken hebben. Dit omvat niet alleen fysieke assets, zoals (beweegbare)installaties en voer- of vaartuigen, maar ook digitale activa zoals software en intellectueel eigendom. Het succesvol beheren van deze diverse portfolio’s vereist een holistische benadering en een goed begrip van de unieke kenmerken van elk type asset. Wat zoveel betekent als het beschouwen en integreren van alle soorten assets in het overkoepelende assetmanagementbeleid van een organisatie.

Een goed begrip van de unieke kenmerken van elk type asset is nodig om effectieve strategieën te ontwikkelen voor onderhoud, investeringen, risicobeheer en waarde-optimalisatie. Bijvoorbeeld, terwijl fysieke assets mogelijk routinematig onderhoud vereisen om operationele efficiëntie te behouden, kunnen digitale assets meer aandacht nodig hebben voor cybersecurity en software-updates om hun functionaliteit en veiligheid te waarborgen.

risicobeheer

Het proactief identificeren en beheren van risico’s vormt ook een cruciale uitdaging voor assetmanagers. Bedreigingen zoals bijvoorbeeld operationele storingen, ongelukken, toxische lozingen, wijzigingen in regelgeving en cyberaanvallen kunnen aanzienlijke schade toebrengen aan de waarde van assets en – zeker in het publieke domein – de reputatie van een organisatie. Het implementeren van effectieve risicobeheerstrategieën is daarom van vitaal belang om potentiële bedreigingen te minimaliseren en veerkrachtig om te gaan met calamiteiten. Maar ook om ongewenste gebeurtenissen financieel op te vangen (weerstandsvermogen van een organisatie) mochten deze zich onverhoopt toch voordoen.

duurzaamheid

Een andere belangrijke en veelvoorkomende overweging voor assetmanagers is duurzaamheid. In een tijdperk waarin milieuvraagstukken een aanverwante klimaatproblematiek steeds prominenter worden, worden organisaties geconfronteerd met de uitdaging om duurzaamheidsdoelstellingen te integreren in hun assetmanagementstrategieën. Dit omvat het verminderen van de ecologische voetafdruk van assets – zowel in aanschaf als levensduur, het naleven van milieuvoorschriften en het bevorderen van maatschappelijk verantwoorde praktijken. Deels afgedwongen bij externe partijen die werken en diensten leveren aan de organisatie. Maar zeker ook door voorbeeldgedrag en het voldoen aan politieke afspraken.

human capital

Tot slot is het aanpakken van de talentkloof een essentiële uitdaging voor assetmanagers. Het snel veranderende technologische landschap vereist een personeelsbestand met up-to-date vaardigheden op het gebied van gegevensanalyse, technologieën voor kunstmatige intelligentie en innovatieve denkvaardigheden. Het werven, trainen en behouden van hooggekwalificeerd human capital is daarom van cruciaal belang voor het succes van assetmanagementinitiatieven. Tel daarbij op de enorme uitdaging van de vernieuwingsopgave én een tekort aan personeel waardoor een cross-sectorale samenwerking noodzakelijk is.

In het licht van deze vijf – niet uitputtende – uitdagingen is het duidelijk dat assetmanagement een complexe en dynamische discipline is geworden. Om succesvol te zijn, moeten organisaties investeren in geavanceerde technologieën, robuuste gegevensbeheerprocessen, effectieve risicobeheerstrategieën en een getalenteerd personeelsbestand. Alleen door deze uitdagingen aan te pakken en te overwinnen, kunnen organisaties hun assets effectief beheren en zo wendbaarheid en vooruitziendheid omarmen om te gedijen te midden van onzekerheid en complexiteit die de publieke omgeving met zich meebrengt.

Foto Huib Kling, Rijkswaterstaat; bron magazinesrijkswaterstaat.nl

Achteruitgang leidt tot ontwrichting

Bij assetmanagement leiden risico’s die te hoog zijn tot het nemen van maatregelen om die risico’s te verkleinen tot een aanvaardbaar niveau. Welke risico’s zoal kunnen optreden kan worden weergegeven in een zogenaamde risicoketen. In deze keten worden oorzaken, risico’s en gevolgen met elkaar verbonden.

Risicoketen

In de kern bevat een risicoketen vier grootheden: Oorzaak > Asset > Faalwijze > Gevolg. Door vanuit dit vertrekpunt te redeneren kan gewerkt worden met Bow-Tie analyses. Een oorzaak gevolg diagram wat je kunt gebruiken voor het modelleren van risico’s. Zo breng je het ontstaan van een risico in beeld en wat de consequenties zijn als dat risico manifest wordt. Niet toevallig vind je dezelfde grootheden terug in het risicoregister wat je op deze site kunt downloaden. De risicoketen is niet alleen een hulpmiddel om risico’s in een organisatie te identificeren, maar ook om oorzaken en gevolgen in beeld te brengen. Deze gevolgen hebben altijd een link met de bedrijfswaarden van jouw organisatie. Deze staan in het SAMP en in de bedrijfswaardenmatrix.

maatschappelijke risicoketen

Wanneer je de gebeurtenissen in de wereld een beetje volgt vallen we als maatschappij van de ene “crisis” in de andere. Het zijn er zoveel dat je misschien wel mag spreken van een systeemcrisis. De maatregelen die daartegen genomen worden zijn niet altijd even transparant. Al helemaal niet wanneer je nadenkt over het risico dat erdoor wordt weggenomen.

De diverse crisissen gecombineerd met een blik op algehele achteruitgang levert een interessante maatschappelijke risicoketen op. Daarbij niet uitgegaan van assets, maar van propriëteiten. Onder een propriëteit zitten meerdere soorten assets en/of fenomenen verstopt. De gevolgen zijn gebaseerd op de maatschappelijke waarden die in alle eerdere artikelen zijn gebruikt.

Achteruitgang, leidt bijna altijd tot ontwrichting. Waarom gaan we er dan mee door?