Bestaansonzekerheid lost op door naar binnen te keren

Bestaanszekerheid is een belangrijk thema voor de verkiezingen. Maar oude wijn in nieuwe zakken zal de bestaansonzekerheid juist vergroten. Een eenvoudig risicomodel van het begrip bestaansonzekerheid laat dat snel zien.

Een dergelijke modellering gebruikt een assetmanager om maatregelen te bedenken die een onacceptabel risico verlagen. Daarom bestaansonzekerheid als model. Links de oorzaken, rechts de gevolgen en aan welke (maatschappelijke) waarden dat raakt. Er is misschien maar één oplossing: naar binnen keren.

Oorzaak – gevolg risicodiagram
Gevolgen

De gevolgen van bestaansonzekerheid zijn het meest eenvoudig toe te lichten. Het wordt snel duidelijk dat bestaansonzekerheid een maatschappij kan ontwrichten. Bestaanszekerheid en ~onzekerheid gaan in essentie over een inwendig oordeel van er toedoen en er niet toedoen. Dit zijn polariserende oordelen die we uiteindelijk dagelijks terugzien in het nieuws, ons gedrag en onze (politieke) keuzes. De uiting van bestaansonzekerheid is wantrouwen.

De uitdaging waar de maatschappij voor staat is het keren van de trend van groeiende bestaansonzekerheid, om zo de basis voor vertrouwen en een florerende samenleving te versterken. In het model zien we een dominante donkerrode lijn die leidt tot welzijnsproblemen door extreem nadelige gevolgen voor de gezondheid (mentaal en fysiek). De gevolgen zijn zo verweven met elkaar dat bestaansonzekerheid altijd leidt tot een aantasting van alle zes “maatschappelijke waarden,” in het bijzonder welzijn en welvaart.

Oorzaken

In het model zijn vijf grondoorzaken weergegeven. Toegenomen welvaart in de 20e eeuw, marktwerking, verzorgingsstaat, (etnische) achtergrond en politieke keuzes (de dominante lijn).

Dat er onvrede heerst bij inwoners in Nederland heeft voor een belangrijk deel te maken met een ongelijke start en kansen voor mensen. Niet enkel discriminerende en racistische blinde vlekken als: afkomst, seksuele voorkeur, uiterlijk, handicap, geloof, naam, etc. zijn beperkende factoren voor gelijke kansen. Ook opgroeien in een gezin met een hoge mate van bestaansonzekerheid leidt vaker tot ontwikkelingsachterstand, slechte schoolprestaties, gedragsproblemen en een constant alert stresssysteem wat onherroepelijk leidt tot gezondheidsproblemen.

De verzorgingsstaat is een liberaal en progressief beginsel van gelijke kansen en heeft ons veel gebracht. Het heeft tot de jaren 80 geleid tot vermindering van ongelijkheid in bijvoorbeeld inkomen, beter onderwijs en rechtsgelijkheid. Echter heeft de invoering ook geleid tot het instandhouden van oude macht- en politieke structuren en heeft het nieuwe ongelijkheden voortgebracht. Dit zien we terug in arbeidsmogelijkheden, toegang tot diensten, benutting van rechten en verwaarlozing van plichten zoals het betalen van belasting. Het is ironisch om te constateren dat veel maatschappelijke onrust en protest is terug te voeren op deze macht- en politieke structuren. Dat geeft te denken voor de komende verkiezingen waar vooral veel oude wijn in nieuwe zakken wordt geschonken door traditionele partijen.

Een assetmanager maakt (rationele) keuzes die erkende risico’s moeten verlagen. Een oorzaak-gevolg diagram zoals hierboven is een hulpmiddel om de juiste maatregel te kiezen. De verwevenheid is echter zo groot en de dominante lijn zo zichtbaar dat ook hier Einsteins quote van toepassing is:

“waanzin is telkens hetzelfde doen maar een andere uitkomst verwachten.”

Er is dus iets anders nodig.

Voorbij de angst

De maatschappij en hoe deze functioneert is systemisch ziek en maakt mensen ziek. Economische groei vertaalt in systemen en cijfers zijn belangrijker geworden dan mensen. Een systeem dat draait om geld, rendement en efficiency, is een systeem dat draait op de angst voor tekort. Willen we dit systeem veranderen dan valt er heel wat te overwinnen. Niet in de minste plaats onze eigen overtuigingen. Daar zijn zeer moedige beslissingen voor nodig. Beslissingen die voorbijgaan aan de angst voor verlies in geld, verlies in aanzien, schaamte, etc.

Onze maatschappij heeft een verlangen van vooruitgang en groei. Paradoxaal genoeg houdt de bijbehorende angst ons in een lage staat van bewustzijn. Dit fenomeen wordt beschreven door Dr. David R. Hawkins in zijn boek Power vs Force waarvan de eerste uitgave verscheen in 1995.

Bewustzijn

Hij geeft aan de hand van een schaalverdeling de mate van bewustzijn weer van een individu (een zogenaamd trillingsniveau) en welke emotie daarbij hoort. Hoe hoger op de schaal, hoe meer bewustzijn en hoe hoger de trilling.

De mate van bewustzijn, geïnspireerd op het werk van David Hawkins

De wijze waarop de maatschappij is ingericht en wordt bestuurd draagt maximaal bij aan het verlagen van het trillingsniveau van het collectief. Hawkins kwam na onderzoek tot de conclusie dat c.a. 85 procent van de mensheid een trillingsniveau heeft lager dan 200. Wat niet vreemd is, omdat dit het niveau is wat maatschappelijk is gecreëerd.

Hoopgevend is dat er een tijd lijkt aangebroken waarin meer en meer mensen zich realiseren dat ze binnen deze maatschappij niet meer kunnen bijdragen zoals ze dat graag zouden willen. Er lijkt een hausse aan burn-out patiënten en er zijn (life)-coaches in overvloed. Het trillingsniveau maakt mensen letterlijk ziek. Vanuit deze staat van zijn ontstaat ook de wil om te groeien en om in de eigen kracht te staan. Dat doen wat zin geeft en aansluit bij de waarden van het individu. Met vallen en opstaan het terugnemen van de eigen autonomie.

Leiders van de toekomst

De schaalverdeling in de figuur kent een logaritmische schaal. Wat inhoudt dat een kleine stijging van bewustzijn een onevenredige sterke invloed heeft op de omgeving en anderen. Iemand met een zeer hoog niveau van bewustzijn kan daarmee miljoenen mensen met een lager bewustzijn compenseren. Iedereen met het privilege zich persoonlijke ontwikkeling te kunnen veroorloven heeft daarmee een verantwoordelijkheid het niveau van bewustzijn van de mensheid te verhogen om samen te groeien. Niet vanuit een economisch drive, maar vanuit een spirituele. En niet enkel vanuit licht en liefde, maar vooral door schaduwwerk ofwel innerlijk werk.

De mensen die dat durven zijn de leiders van de toekomst. Enkel zij zullen in staat zijn vanuit hun bewustzijn de bestaansonzekerheid te beteugelen.

Bronnen

Roland Boer; Data is armoe (2023)

Roland Boer; Een basisinkomen als assetmanagement beheermaatregel (2019)

GGD Amsterdam; Infographic bestaansonzekerheid

Nienke de Haan; “Grote ongelijkheid is desastreus voor de samenleving én de economie” (2018)

Albert Benschop; “Sociale ongelijkheid en collectief handelen” (2010)

Johan Graafland en Bjorn Lous; “Inkomensongelijkheid voedt ongelijkheid in geluk en wantrouwen” (2018)

C.J.M. Schuyt: “Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat” (1991)

Groeien als team

Wat zijn het toch mooie cadeautjes als je een team mag begeleiden op thema’s die doorgaans als “de zachte kant” worden getypeerd. Niets is minder waar. De zachte kant is randvoorwaardelijk om de harde goed in te kunnen vullen.

Afgelopen 20 maart heb ik het team assetmanagement van drinkwaterbedrijf Oasen mogen begeleiden. Centraal stond het thema verbinden. Verbinden met jezelf, met elkaar en met de doelen van het team voor 2023. Wat zich laat zien op zo’n dag is (h)erkenning, begrip, waardering, begrenzing en duidelijkheid. Aan het einde van de dag had iedereen een goed gevulde agenda aan acties en onderlinge afspraken vanuit de eigen verantwoordelijkheid en vanuit hulpvragen aan collega’s. Dit team zal groeien en bloeien in de samenwerking.

Te beginnen met een volgende team-dag eind mei met een inhoudelijk thema: de risicomatrix en het gebruik ervan.

Verbinden met de doelen en met elkaar met behulp van het “spaakwiel”
Over Oasen

Oasen zorgt dat 750.000 mensen en 7.500 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen.

Oasen is een maatschappelijk drinkwaterbedrijf. Zij zorgen op duurzame wijze voor drinkwater voor hun klanten. De volksgezondheid staat daarbij voorop. Oasen heeft als uitgangspunt dat ze drinkwater aan hun klanten willen leveren op een beter dan mogelijke manier. Hun streven is dat de druppel uit de kraan van de klant van perfecte, onberispelijke kwaliteit is.

Het voorzieningsgebied van Oasen ligt op een bijzondere plek in Nederland: het Groene Hart. Dit waterrijke veenweidegebied kenmerkt zich door veel natuur en water. Het gebied is ook bekend om de slappe veenbodem. Dit stelt eisen aan de leidingen die Oasen in de bodem heeft liggen en de installaties waarmee het opgepompte grondwater wordt gezuiverd.

Wil jij ook groeien als team? Neem gerust contact op.

Data is armoe

Binnen mijn vakgebied – assetmanagement – lijkt data een steeds belangrijkere rol te gaan spelen. Data moet leiden tot betere besluiten over investeringen en/of vervangingen. Bijvoorbeeld doordat goede data een voorspelling kan doen van het falen van assets binnen een bepaalde periode, kan hierop geanticipeerd worden.

Toch zie ik vandaag nog altijd dezelfde soort problemen als pakweg 25 jaar geleden. Ondanks een enorme hoeveelheid nieuwe data is de betrouwbaarheid van bijvoorbeeld de levering van drinkwater of elektriciteit niet merkbaar beter of slechter geworden. Wel duurder. Spoorwegen hebben heel veel meer data tot hun beschikking, maar dat heeft niet geresulteerd in een betere dienstverlening.

wat voegt data werkelijk toe?

Data kan voor bepaalde toepassingen zeker nuttig zijn, maar uitgezoomd voegt het niet veel toe. We weten – bij benadering – hoeveel mensen er jaarlijks overlijden door honger, maar zijn als mensheid niet in staat honger uit de wereld te helpen. Wrang, want we weten ook hoeveel kilo voedsel er jaarlijks wordt vernietigd. Dichterbij huis, onze instanties weten precies wie de slachtoffers zijn van de toeslagen affaire, maar opgelost is het nog altijd niet. Er is meer dan voldoende data voor handen waaruit blijkt dat er te veel vee huist in de polder. De IPCC rapporten worden door nieuwe data steeds alarmerender en tegelijkertijd wisten oliemaatschappijen al decennia van hun bijdrage aan het veranderende klimaat. Een schat aan data en informatie, we doen er als mensheid weinig of niks mee.

Organisaties worden zo steeds meer spreadsheetorganisaties. Data gevat in modellen om op basis van die ratio besluiten te nemen waar medewerkers de gevolgen van dragen. Door de groeiende invloed van Kunstmatige Intelligentie maken besluitvormers zich nog meer afhankelijk van datamodellen en – systemen. Data geeft een vals gevoel van zekerheid dat besluiten per definitie kloppen terwijl dezelfde data – al dan niet bewust – manipulatief kan zijn gebruikt.

angst

Daar waar besluiten worden over gelaten aan datamodellen heerst de angst voor onjuiste beslissingen. Beslissingen die lijden tot verlies in geld, verlies in aanzien, schaamte, etc.

Data moet leiden tot meer efficiëntie, meer productiviteit en dus meer winst. De driver hieronder is economisch groei. Economische groei is echter eveneens gestoeld op angst. Namelijk een tekort aan groei, winst, dividend, etc.

Data leidt ook tot controledrang. Wie heeft nu werkelijk baat bij een digitaal paspoort waarmee het mogelijk is om privileges van individuen in te trekken? Een paspoort uit angst de controle te verliezen.

Onze maatschappij heeft een verlangen van vooruitgang en groei. Paradoxaal genoeg houdt de bijbehorende angst ons in een lage staat van bewustzijn. Dit fenomeen wordt beschreven door Dr. David R. Hawkins in zijn boek “Power vs Force” waarvan de eerste uitgave verscheen in 1995.

bewustzijn

Hij geeft aan de hand van een schaalverdeling de mate van bewustzijn weer van een individu (een zogenaamd trillingsniveau) en welke emotie daarbij hoort. Hoe hoger op de schaal, hoe meer bewustzijn en hoe hoger de trilling.

Geïnspireerd op het werk van Dr. David R. Hawkins

De wijze waarop de maatschappij is ingericht en wordt bestuurd kan niet anders dan bijdragen aan het verlagen van het trillingsniveau van het collectief. Hawkins kwam na onderzoek tot de conclusie dat c.a. 85 procent van de mensheid een trillingsniveau heeft lager dan 200 (rode cirkel). Wat niet vreemd is, omdat dit het niveau is wat maatschappelijk is gecreëerd.

Hoopgevend is dat er een tijd lijkt aangebroken waarin meer en meer mensen zich realiseren dat ze binnen deze maatschappij niet meer kunnen bijdragen zoals ze dat graag zouden willen. Er lijkt een hausse aan burn-out patiënten en er zijn (life)-coaches in overvloed. Het trillingsniveau maakt mensen letterlijk ziek. Vanuit deze staat van zijn ontstaat ook de wil om te groeien en om in de eigen kracht te staan. Dat doen wat zin geeft en aansluit bij de waarden van het individu. Met vallen en opstaan het terugnemen van de eigen autonomie.

De schaalverdeling in de figuur kent een logaritmische schaal. Wat inhoud dat een kleine stijging van bewustzijn een onevenredige sterke invloed heeft op de omgeving en anderen. Iemand met een zeer hoog niveau van bewustzijn kan daarmee miljoenen mensen met een lager bewustzijn compenseren. Iedereen met het privilege zich persoonlijke ontwikkeling te kunnen veroorloven heeft daarmee een verantwoordelijkheid het niveau van bewustzijn van de mensheid te verhogen om samen te groeien. Niet economisch, maar spiritueel.

alternatieve afweging

Mensen maken hun persoonlijke afwegingen nauwelijks op basis van data. Ingrijpende beslissingen vinden eerder plaatst op gevoelsniveau dan rationele afwegingen. Drie manieren om persoonlijke besluiten te ondersteunen – zonder wetenschappelijke basis en zonder data:

  1. Muscle test; zet duim en middelvinger van je rechterkant op elkaar. Neem duim en wijsvinger van je linkerhand en vorm een schakel. Stel je vraag hardop en trek direct daarna je linkerhand weg van de rechter. Blijft de schakel heel, dan is het antwoord bevestigend. Glipt je linkerhand uit de rechter, dan is het antwoord ontkennend.
  2. Maak voor een vraag twee mogelijke antwoorden en schrijf die op aparte briefjes. Verkreukel ze en gooi ze blind de ruimte in. Pak er één op. Voel je direct een kramp, dan ligt jouw antwoord op de grond. Voel je geen kramp, dan heb je het antwoord in je hand.
  3. Stel je hulpvraag aan de kosmos. Je mag zelf invullen hoe je dat doet. Laat je vraag los en ga een uur wandelen. In afzondering. Het antwoord dient zich vanzelf aan. Bonus is dat wandelen heel erg goed voor je is.

De vraag is legitiem of de intrinsieke waarden van mensen nog wel is terug te zien in de maatschappij. Mijn gevoel zegt steeds minder. Het is niet verwonderlijk dat steeds meer mensen hun autonomie terugpakken en op die manier bijdragen aan een groeiend bewustzijn van de maatschappij. Systemen piepen, kraken en brokkelen langzaam af. Ondanks alle data!

Data is armoe. Bewustzijn is rijkdom.